MeyerBergman Erfgoed Groep Privacyverklaring

 

Dit is de Privacyverklaring van MeyerBergman Erfgoed Groep B.V., gevestigd te Den Haag aan de Lange Voorhout 15 (“MeyerBergman” of “wij“). Meyerbergman hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

De volgende dochterondernemingen binnen MeyerBergman verwerken persoonsgegevens bij hun online en offline dienstverlening en zijn daarbij als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken: MeyerBergman Erfgoed Groep B.V., MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling B.V., MeyerBergman Erfgoed Programmering B.V., MeyerBergman Erfgoed Made by Holland Exploitatie B.V., MeyerBergman Made by Holland Exploitatie B.V. en Hylkema Erfgoed B.V.

1. De persoonsgegevens die wij verwerken

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. In het kader van de online en offline dienstverlening verwerkt MeyerBergman de volgende persoonsgegevens:

 • Uw contact- en identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.
 • Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze website via uw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld uw IP of MAC-adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.
 • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
 • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

2. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

MeyerBergman verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag.

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor het aanbieden van online en offline dienstverlening. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen;

 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van MeyerBergman

We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze online en offline dienstverlening te verbeteren.

 • Op basis van toestemming

Voor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze online en offline dienstverlening.

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe u dit kunt doen, staat vermeld onder ‘Uw rechten’.

 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

3. Wie heeft toegang c.q. ontvangt uw persoonsgegevens

Alleen geautoriseerde werknemers van MeyerBergman hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij MeyerBergman.

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU-modelcontractbepalingen met partijen die zich buiten de EER bevinden.

U heeft doorgaans het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via privacy@mbegroep.nl.

5. Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websitesmet zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Om uw privacy te beschermen heeft MeyerBergman passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van uw gegevens geldt. Zij kunnen verder alleen die gegevens zien die zij nodig hebben voor hun werk. Ook zorgen wij voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en onze gebouwen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De noodzakelijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Hoe lang dat precies is, kan in de wet zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor we uw gegevens verwerken.

8. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

9. Uw rechten

U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens.
 • Het recht op het indienen van een verzoek tot correctie van uw gegevens. Dat kunt vragen als deze gegevens niet kloppen of niet compleet zijn.
 • Het recht op het indienen van een verzoek tot verwijdering van uw gegevens. Dat kunt u vragen als deze gegevens niet (meer) nodig zijn, MeyerBergman ze onrechtmatig verwerkt of als MeyerBergman op grond van de wet al verplicht was de persoonsgegevens te verwerken. In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is.
 • Het recht om het gebruik van uw gegevens door ons te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.
 • Recht om in bepaalde gevallen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft aan een ander over te dragen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd.
 • Recht om een klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens in te dienen als u van mening bent dat MeyerBergman uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft geschonden.

10. Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u deze mailen naar privacy@mbegroep.nl.

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

 

Den Haag, juni 2018

MeyerBergman Erfgoed Groep B.V.